O konkursie

O PROJEKCIE O KONKURSIE LAUREACI KONKURSU GALA EKOKonkurs „Eko Pozytywnie Zakręceni” skierowany jest do lubuskich uczniów oraz członków młodzieżowych grup angażujących się w działania proekologiczne na terenie województwa lubuskiego, a także do animatorów działań ekologicznych. Konkurs dotyczy wszystkich Lubuszan zajmujących się szeroko pojętą ekologią (ochrona środowiska, klimatu, prawa zwierząt, recykling i inne).  Łącznie w konkursie nagrodzimy co roku co najmniej 9 eko-grup działających w szkołach, które w wyjątkowy sposób zaszczepiają u młodych Lubuszan pozytywne postawy eko.

Poniżej znajdziecie Regulamin Konkursu. Co ważne, w zakładce Laureaci Konkursu znajdziecie sylwetki wszystkich osób nagrodzonych. Chcemy w ten sposób promować postawy ekologiczne i pokazać tych ludzi całemu województwu. Zachęcamy do poznania lubuskich eko-aktywnych!REGULAMIN KONKURSU „EKO POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH”
w kategorii EKO-SZKOŁA roku 2020:

Informacje ogólne:

 • Pomysłodawcą konkursu jest Fundacja Rozwoju Holistycznego.
 • Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja działalności najlepszych grup ekologicznych w szkołach (które zajmują się szeroko pojętą ekologią: ochroną środowiska, klimatu, praw zwierząt, recykling i inne) w województwie lubuskim.
 • Wyróżnienie przyznawane jest raz w roku.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs realizowany jest na terenie województwa lubuskiego.
 2. Do konkursu zgłaszać można grupy szkolne z województwa lubuskiego, działające w regionie.
 3. Co roku nagrodzimy min. 9 eko-szkół z województwa lubuskiego.
 4. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: szkoły, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, opiekunowie eko-grup, społeczności lokalne z woj. lubuskiego, formalne i nieformalne eko-grupy.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie kandydatury na formularzu dostępnym na stronie. Zgłoszenie winno zawierać udokumentowany opis osiągnięć i zasług eko-grupy szkolnej (np. prezentacje dokumentujące zrealizowane przedsięwzięcia).
 6. Zgłoszenia kandydatur winny być dostarczane drogą mailową lub listowną na adres podany na stronie konkursu.
 7. Komisja konkursowa przy ocenie zgłoszeń będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  a) osiągnięcia grupy/szkoły z zakresu ekologii
  b) wpływ działalności eko-szkoły na społeczność lokalną
  c) nienaganna postawa członków grupy szkolnej w życiu społecznym
  d) od jak dawna grupa szkolna angażuje się w działalność ekologiczną
 8. Komisja Konkursowa zastrzega możliwość zmiany łącznej liczby wyróżnionych i przyznania wyróżnień specjalnych.
 9. Oceny zgłoszeń i wyboru zwycięzcy dokona komisja konkursowa złożona z członków Fundacji Rozwoju Holistycznego oraz opcjonalnie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 10. Konkurs trwa od 16 września 2020 do 05 listopada 2020 r.
 11. Wyniki Konkursu zostaną podane do 06 listopada 2020 r.
 12. Laureat otrzyma dyplom zwycięzcy konkursu oraz nagrody.
 13. Zgłaszający wyraża zgodę zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych
 14. Sprawy nieuregulowane powyższym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. <br/>

Konkurs jest realizowany w ramach zadania „Lubuska Gala Eko-Pozytywnie Zakręconych” z śr. Woj. Lubuskiego z Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych