O Nas

Kim jesteśmy?

Fundacja ZIELONE LUBUSKIE to organizacja pozarządowa, której misją jest aktywizacja społeczności województwa lubuskiego do podejmowania działań obejmujących szeroko pojętą edukację ekologiczną. W swoich działaniach dążymy do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i  podejmowania aktywnych kroków służących jego ochronie.

Obszar działania fundacji

 • ochrona drzew, lasów, zalesianie terenów województwa lubuskiego,
 • oszczędzanie i ochrona zasobów naturalnych Ziemi,
 • ograniczanie niskiej emisji,
 • ochrona terenów przyrodniczych i kulturowych regionu, promowanie lokalnej ekoturystyki.
 • edukacja ekologiczna, przyrodnicza.

Fundacja prowadzi wspólnie z samorządami, szkołami, organizacjami, biznesem i mediami programy na rzecz ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i rozwoju współpracy partnerskiej. Fundacja organizuje również coroczne ekologiczne imprezy cykliczne, sympozja, fora Młodych eko-Aktywnych Lubuszan, gale Eko Pozytywnie Zakręconych na działania ekologiczne.

Cele fundacji

 • Ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych, korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz ochrony dziedzictwa kulturowego w szczególności na obszarach województwa lubuskiego;
 • Zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w realizacji programów rolno – środowiskowych, zapobiegania bezrobociu poprzez wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popierania tradycji i zawodów związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego, rozwój działalności wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • Działalności na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej, popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i prozdrowotnego środka komunikacji, działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom oraz promowanie turystyki rowerowej;
 • Działalności na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, osób starszych i osób niepełnosprawnych,
 • Szeroko rozumianej edukacji i działalności proekologicznej oraz prozdrowotnej, zwłaszcza w zakresie edukacji i popularyzacji ekologii, organizacji konkursów upowszechniających ekologię i ochronę środowiska, tworzenia programów na rzecz popularyzacji nauki i edukacji ekologicznej,
 • Prowadzenie festynów, miasteczek edukacyjnych, sympozjów, konferencji, warsztatów itp. zwłaszcza w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
 • Promocji i organizacji wolontariatu;
 • Promowania integracji europejskiej w aspekcie ochrony środowiska i zwierząt